//
you're reading...
Ε.Ε/Τα συμπεράσματα της Συνόδου Κορυφής

Ε.Ε/Τα συμπεράσματα της Συνόδου Κορυφής

Τη δέσμευσή τους να διασφαλίσουν τη βιωσιμότητα των δημοσίων οικονομικών των χωρών της ΕΕ εντείνοντας τις προσπάθειες δημοσιονομικής προσαρμογής, διατυπώνουν οι 27 ευρωπαίοι ηγέτες στα συμπεράσματα της Συνόδου Κορυφής που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες. Επισημαίνοντας την ενότητα της ΕΕ μπροστά στην παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση,

 οι «27» τονίζουν ότι η ΕΕ έκανε ό,τι χρειάστηκε, προκειμένου να διασφαλίσει τη σταθερότητα της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Παράλληλα, τονίζουν, την ανάγκη οικονομικής διακυβέρνησης στην ΕΕ και ενίσχυσης των κανόνων του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης.


Ειδικότερα, όσον αφορά στη νέα στρατηγική για την «Ευρώπη 2020» που υιοθετήθηκε από τα 27 κράτη μέλη, επισημαίνεται ότι στόχος είναι η ανάκαμψη της Ευρώπης από την οικονομική κρίση, καθώς και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας των ευρωπαϊκών οικονομιών.

Σημειώνεται, ακόμη, ότι στόχος είναι η οικονομική σύγκλιση των χωρών της ΕΕ, προωθώντας τις αναγκαίες μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, και ιδιαίτερα τη μεταρρύθμιση των συνταξιοδοτικών συστημάτων.

Σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση και την ανάπτυξη, οι ευρωπαίοι ηγέτες επισημαίνουν τους βασικούς στόχους, μεταξύ των οποίων είναι η αύξηση κατά 75% του δείκτη απασχόλησης για τις γυναίκες και τους άνδρες, ηλικίας 20 ως 64 ετών, η αύξηση των κρατικών και δημόσιων επενδύσεων για έρευνα και ανάπτυξη στο 3% του ΑΕΠ και η μείωση ως το 2020 των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 20%, σε σχέση με τα επίπεδα του 1990.


Επίσης, στα συμπεράσματά τους οι ευρωπαίοι ηγέτες δηλώνουν αποφασισμένοι να διασφαλίσουν τη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών και να εκπληρώσουν τους αναγκαίους δημοσιονομικούς στόχους, χωρίς καθυστέρηση.
Σημειώνεται, επίσης, ότι ορισμένα κράτη μέλη έχουν ήδη λάβει μέτρα για τη δημοσιονομική προσαρμογή τους και πως όλες οι χώρες θα πρέπει να είναι έτοιμες να λάβουν πρόσθετα μέτρα, αν κριθεί απαραίτητο.


Σε ότι αφορά ειδικότερα την ενίσχυση της δημοσιονομικής πειθαρχίας και τη βελτίωση του συντονισμού των οικονομικών πολιτικών η Σύνοδος Κορυφής συμφώνησε στους ακόλουθους προσανατολισμούς:


-Να ενισχυθεί το προληπτικό αλλά το διορθωτικό σκέλος του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης με την επιβολή πιθανών κυρώσεων για τις χώρες που παραβιάζουν συστηματικά το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης αλλά και να προβλεφθούν κίνητρα για τις χώρες που συμμορφώνονται έγκαιρα.

 Προβλέπεται ότι οι κυρώσεις και τα κίνητρα θα επανεξετάζονται ώστε να διασφαλίζεται ένα προοδευτικό σύστημα με συνοχή ενώ οι αποφάσεις θα λαμβάνονται με βάση την ειδική κατάσταση κάθε κράτους μέλους της ευρωζώνης και με βάση τις υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο της Συνθήκης της ΕΕ.


-Να αναβαθμιστεί η σημασία του δημοσίου χρέους και της βιωσιμότητας των δημοσίων οικονομικών στη διαδικασία της δημοσιονομικής πειθαρχίας όπως είχε αρχικά προβλεφθεί στο Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης.


-Να υποβάλουν τα κράτη μέλη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάθε άνοιξη αρχής γενομένης από το 2011, στο πλαίσιο του «ευρωπαϊκού εξαμήνου» τα προγράμματα σταθερότητας και σύγκλισης λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές κοινοβουλευτικές διαδικασίες.

 Στόχος αυτού του μέτρου είναι να υπάρχει αξιολόγηση σε κοινοτικό επίπεδο των γενικών προσανατολισμών των προϋπολογισμών των κρατών μελών πριν την κατάθεση και την έγκρισή τους από τα εθνικά κοινοβούλια.


-Να διασφαλίζεται ότι τα κράτη μέλη διαθέτουν εθνικούς δημοσιονομικούς κανόνες και μεσοπρόθεσμα δημοσιονομικά πλαίσια που να είναι συμβατά με το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης και τα οποία θα αξιολογούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο υπουργών.


-Να διασφαλίζεται η ποιότητα των στατιστικών στοιχείων τα οποία θεωρούνται καθοριστικής σημασίας για μια ισχυρή και αξιόπιστη δημοσιονομική πολιτική με την επισήμανση ότι οι στατιστικές υπηρεσίες θα πρέπει να είναι απολύτως ανεξάρτητες στην παροχή στατιστικών στοιχείων.

Σε ό,τι αφορά την μακροοικονομική επιτήρηση η Σύνοδος Κορυφής συμφώνησε στους εξής προσανατολισμούς:


Να δημιουργηθεί ένας πίνακας αξιολόγησης για την καλύτερη εξέταση των εξελίξεων σε θέματα ανταγωνιστικότητας και των ανισορροπιών αλλά και τον έγκαιρο εντοπισμό επικίνδυνων ή μη βιώσιμων τάσεων.


-Να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο παρακολούθησης που να αντανακλά την πραγματική κατάσταση κάθε κράτους μέλους της ευρωζώνης.

Στο πλαίσιο αυτό η Σύνοδος Κορυφής καλεί την Ομάδα Δράσης και την Επιτροπή να προχωρήσουν τάχιστα ώστε οι παραπάνω προσανατολισμοί να καταστούν επιχειρησιακοί με στόχο οι οριστικές αποφάσεις να ληφθούν τον Οκτώβριο του 2010.


Σε ό,τι αφορά τη ρύθμιση των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών η Σύνοδος Κορυφής έλαβε τις εξής τρείς αποφάσεις:


Η Σύνοδος Κορυφής ζητά από το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να υιοθετήσουν τάχιστα τις νομοθετικές προτάσεις για την εποπτεία του χρηματοπιστωτικού συστήματος ώστε η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Συστημικού Κινδύνου και οι τρεις ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές να αρχίσουν να λειτουργούν από τις αρχές του 2011.


-Η Σύνοδος Κορυφής ζητά να υπάρξει συμφωνία για τις νομοθετικές προτάσεις που αφορούν τα λεγόμενα εναλλακτικά επενδυτικά κεφάλαια πριν από το καλοκαίρι και την ταχεία εξέταση των προτάσεων της Επιτροπής για τη βελτίωση της εποπτείας της ΕΕ για τους οίκους αξιολόγησης.


-Η Σύνοδος Κορυφής υιοθετεί τις προτάσεις που ανακοίνωσε η Επιτροπή για τα παράγωγα προϊόντα και ειδικότερα τα μέτρα για τις ανοιχτές πωλήσεις κερδοσκοπικών προϊόντων και για τα ασφάλιστρα κινδύνου.


Τέλος, η Σύνοδος Κορυφής συμφώνησε ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να επιβάλουν φόρο στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ώστε να διασφαλιστεί πως συμβάλουν στο κόστος της κρίσης επισημαίνοντας ότι ένας τέτοιος φόρος θα πρέπει να αποτελεί τμήμα ενός αξιόπιστου πλαισίου επίλυσης κρίσεων.


Η Σύνοδος Κορυφής ζητά από το Συμβούλιο και την Επιτροπή να προχωρήσουν στις σχετικές εργασίες και να υποβάλουν πρόταση τον Οκτώβριο του 2010.

Παράλληλα, η ΕΕ αποφάσισε να ζητήσει από την Ομάδα G20 (20 μεγαλύτερες οικονομίες του πλανήτη), που θα συνεδριάσει στις 26 και 27 Ιουνίου στο Τορόντο, την επιβολή φόρου στις συναλλαγές στις χρηματαγορές.


Εξάλλου, οι «27» στα συμπεράσματά τους παρουσιάζουν την κοινή θέση της ΕΕ ενόψει τη Συνόδου Κορυφής του G- 20 στο Τορόντο, με θέμα τη μεγαλύτερη ρύθμιση και εποπτεία του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

 Τονίζουν ότι η απάντηση της ΕΕ στην κρίση θα συνεχίσει να είναι συντονισμένη σε παγκόσμιο επίπεδο, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα μέτρα που λαμβάνονται είναι συνεκτικά σε διεθνές επίπεδο.

 Σημειώνουν, ακόμη, ότι η ΕΕ πρέπει να ηγηθεί των προσπαθειών για μια παγκόσμια προσέγγιση στην εποπτεία των χρηματοπιστωτικών οργανισμών και πως το G-20 πρέπει να δεσμευτεί στη μεταρρύθμιση του χρηματοπιστωτικού συστήματος και να συντονίσει τις προσπάθειές του προς όλους τους τομείς δράσεων που συμφωνήθηκαν στο Πίτσμπουργκ.


Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συγχαίρει την Εσθονία για την οικονομική σύγκλιση που έχει επιτύχει, βάσει σθεναρών οικονομικών και δημοσιονομικών πολιτικών και χαιρετίζει την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σχετικά με την ένταξη της Εσθονίας στη ζώνη του ευρώ από την 1η Ιανουαρίου 2011.


Τέλος, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπογραμμίζει την ανησυχία του για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και χαιρετίζει το ψήφισμα 1929 των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τα νέα περιοριστικά μέτρα κατά του Ιράν.
Οι ευρωπαίοι ηγέτες, κρίνοντας ότι τα περιοριστικά μέτρα είναι αναπόφευκτα, καλούν το επόμενο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών να υιοθετήσει μέτρα αντίστοιχα με αυτά που περιλαμβάνονται στο ψήφισμα των Ηνωμένων Εθνών. Ωστόσο, οι «27» επιβεβαιώνουν τη δέσμευση της ΕΕ να εργαστεί για την εξεύρεση διπλωματικής λύσης, όσον αφορά στο Ιράν.


‘Όχι» στην οικονομική κυβέρνηση της ευρωζώνης


Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης κ. Χέρμαν Βαν Ρόμπεϊ απέρριψε την πρόταση του Νικολά Σαρκοζί για τη δημιουργία μιας οικονομικής κυβέρνησης της ευρωζώνης, εκτιμώντας ότι δεν πρέπει να δημιουργηθούν «ρήγματα» ανάμεσα στην ΕΕ και τη νομισματική ένωση.


«Πρέπει να αποφύγουμε να δημιουργήσουμε διαχωριστικές γραμμές ανάμεσα στις 16 χώρες της ευρωζώνης και τις 27 της ΕΕ», δήλωσε ο Βαν Ρόμπεϊ στο τέλος της συνόδου κορυφής των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ στις Βρυξέλλες.


«Δεν υπάρχει ανάγκη να δημιουργηθούν νέα θεσμικά όργανα, το θέμα είναι να συνεργαστούμε καλύτερα», είπε.


Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο και ο Βρετανός πρωθυπουργός Ντέιβιντ Κάμερον επέκριναν επίσης με συγκαλυμμένο τρόπο τη γαλλική πρόταση.


Για μεγάλο χρονικό διάστημα, ο κ. Σαρκοζί έκανε εκστρατεία για να αποκτήσει η ζώνη του ευρώ μια δική της οικονομική κυβέρνηση, με ενισχυμένο πρόεδρο και γραμματεία. Αντιμέτωπος με την αντίθεση της Γερμανίας, ο Γάλλος πρόεδρος αναγκάστηκε ήδη να κάνει πίσω την Δευτέρα.


Ο κ. Σαρκοζί προσπάθησε σήμερα κατά το τέλος τη συνόδου να ξεπεράσει τη σκόπελο με εύσχημο τρόπο λέγοντας:
«Η Ευρώπη πρέπει να προχωρήσει βήμα-βήμα, διαπιστώνω ότι ο όρος οικονομική διακυβέρνηση δεν είναι πλέον ταμπού, και αυτό δεν συνέβαινε πριν από μερικούς μήνες», δήλωσε μετά τη σύνοδο κορυφής.

«Βρίσκω ότι υπάρχει πρόοδος», σημείωσε ο γάλλος πρόεδρος και παραδέχθηκε ότι αυτό «σημειώνει πρόοδο περισσότερο στους 27 από όσο στους 16».
ΑΠΕ

Advertisements

Συζήτηση

Δεν υπάρχουν σχόλια.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Μαζί με 1 ακόμα follower

Advertisements
Αρέσει σε %d bloggers: